9 spørsmål og svar om fagfornyelsen

Her finner du en oversikt over spørsmål og svar om fagfornyelsen og LK 20 samlet på et sted.

Innholdsfortegnelse

 • Hva er fagfornyelsen?
 • Hva er LK20?
 • Når innføres de nye læreplanene fra LK20?
 • Hvordan kan vi som lærerkollegie sammen jobbe med fagfornyelsen?
 • Hva er de tverrfaglige temaene?
 • Hvilke læreverk og læremidler passer til fagfornyelsen?
 • Hva er dybdelæring?
 • Hva er kjerneelementer?
 • Hva er kompetansemål?

Hva er fagfornyelsen?

Fagfornyelsen er prosessen med å utvikle og innføre læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 (LK20). Målet er å ende opp med et læreplanverk som forberede elevene på fremtiden, med relevant innhold, og med tydeligere sammenheng mellom fagene. Utvikling av elevenes dybdelæring og forståelse står i fokus. I tillegg har elevmedvirkning fått større plass.

Hva er LK20?

LK20 er forkortelsen for Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020, og er resultatet av fagfornyelsen. Læreplanverket består av læreplaner for de de ulike fagene, med en rekke endringer og nye fokusområder, blant annet:

 • Dybdelæring
 • Verdiløft
 • Skaperglede, engasjement og utforskertrang
 • Tverrfaglig temaer
 • Kritisk tenkning
 • Algoritmisk tenking og programmering

Full oversikt over læreplanverket finner du på Udir sine nettsider. Hos Udir finner du også den overordnede delen med verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Merk at mange bruker LK20 og fagfornyelsen om hverandre som synonymer - i bunn og grunn handler det jo også om det samme.

Når innføres de nye læreplanene fra LK20?

Kort forklart så innføres LK 20 over tre år slik som vist under, med noen unntak som du kan lese om hos Udir her:

 • Skoleåret 2020/2021: 1.-9. trinn og Vg1
 • Skoleåret 2021/2022: 10. trinn og Vg2
 • Skoleåret 2022/2023: Vg3

Hvordan kan vi som lærerkollegie sammen jobbe med fagfornyelsen?

Fagfornyelsen stiller store krav til omstilling fra lærerkollegiet, og det er viktig å snakke sammen om hvordan man blir påvirket, og hvilke prosesser som er viktige å få på plass. Her er noen spørsmål det kan være fint å diskutere sammen i lærergruppa.

 • Hvordan påvirker LK20 oss?
 • Hvordan kan vi samarbeide bedre om de tverrfaglige temaene?
 • Hvordan kan skape mer elevmedvirkning i undervisningen vår?
 • Hvilke digitale (eller analoge) verktøy kan vi ta i bruk i undervisningen?
 • Trenger vi å endre hvordan vi jobber med vurdering?

Diskusjonsmøter som dette egner seg veldig godt å gjøre som en workshop.. Her finner du en workshop lagt opp til å skape gode diskusjoner rundt spørsmålene over. Denne kan du tilpasse slik at den passer de problemstillingene ved din skole.

Hva er de tverrfaglige temaene?

De tverrfaglige temaene i LK20 er folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. De tre tverrfaglige temaene bygger alle på aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesket og fellesskapet. Årsaken til at fagene er tverrfaglige er at det anses som nødvendig å bygge på flere fagretninger for å kunne forstå å løse utfordringene.

Folkehelse og livsmestring som tema skal gi elevene kompetansen de trenger å sikre god psykisk og fysisk helse. Aktuelle områder innenfor temaet spenner vidt, fra verdivalg, følelser, relasjoner, seksualitet og kjønn, til rusmidler, mediebruk og personlig økonomi.

Demokrati og medborgerskap som tema skal gi elevene kompetansen de trenger for å delta i demokratiske prosesser, og forstå og se sammenhenger mellom områder som demokrati, menneskerettigheter, individets rettigheter og plikter, organisasjonsfrihet med mer.

Bærekraftig utvikling som tema skal gi elevene forståelse for dilemmaer og utfordringer i samfunnsutviklingen og hvordan disse kan håndteres. En viktig del av disse utfordringene er hvordan vi kan dekke behovene til menneskene som lever i dag uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner.

Hvilke læreverk og læremidler passer til fagfornyelsen?

Forlag, læremiddelprodusenter og utviklere av digitale verktøy jobber med å lage læringsressurser som passer til LK20. Her er tre forslag!

Ludenso er et gratis brukervennlig verktøy hvor elevene får skape og visualisere ideene sine i 3d, og enkelte dele opplevelsene i AR. Passer perfekt til verdigrunnlaget om skaperglede, engasjement og utforskertrang.

Numetry er et mattespill laget for 4-7. klasse og lærer bort at matematikk kan være både nyttig og moro. De har hatt stor suksess med å kombinere digital innovasjon med fokus på pedagogisk praksis.

Curipod er et gratis interaktivt presentasjonsverktøy som skaper nysgjerrighet og diskusjon. Curipod passer for både grunnskole og VGS, og du finner aktiviteter og undervisningsopplegg knyttet opp til de tverrfaglige temaene. Du kan også lage dine egne opplegg hvor elevene er med å skaper poller, ordskyer, idémyldring, tegninger med mer.

Hva er dybdelæring?

Dybdelæring kan defineres som varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og på tvers av fagområder hvor man kan anvende det man har lært i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.

Hva er kjerneelementer?

Kjerneelementene i et fag er de viktigste elementene elevene skal kunne. Dette kan være alt fra kunnskapsområder, begreper og metoder. Hver kjerneelement er knyttet til et eller flere kompetansemål. Kjerneelementene er en av de store nyhetene som kommer med fagfornyelsen hvor muligheten for å se helheten i elevenes kompetanse blir bedre.

Hva er kompetansemål?

Kompetansemålene i et fag beskriver hva elevene skal kunne etter hvert trinn. Kompetansemålene springer ut fra fagets kjerneelementer, og er i LK20 utformet slik at det er større rom for å tilpasse undervisningsform, aktiviteter og vurdering. Kompetansemålene er med andre ord mer åpent definert enn tidligere.