Hvordan skape et godt og inkluderende klassemiljø

Hva er klassemiljø?

Klassemiljø kan defineres som forholdene i en klasse som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel.

Begrepet er tett knyttet opp mot skolemiljø som er definert i Opplæringsloven §9A-2 som “rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring”. Læringsmiljø er også et begrep som ligger tett opp mot klassemiljø. “Læringsmiljø er faglege, fysiske og psykososiale forhold som har innverknad på læring. Eit godt læringsmiljø er ein føresetnad for at elevar og studentar skal lære og utvikle seg både fagleg og sosialt.” (SNL)

De tre begrepene henger som du skjønner tett sammen, men hvor klassemiljøet er mer direkte knyttet opp mot klassen.

Hvorfor skape et godt klassemiljø?

Å skape et godt klassemiljø er viktig av flere årsaker. Et godt klassemiljø utgjør en viktig del av et godt læringsmiljø og skolemiljø, som jo er lovfestet. Et godt klassemiljø kan skape bedre trivsel, læring, helse, mindre frafall og hindrer skolevegring.

Det er med andre ord mange gode grunner til å jobbe med å skape et godt klassemiljø. Hvor mye, og hvordan man jobber med klassemiljøet vil selvfølgelig variere med hva slags elevgruppe man jobber med. Her følger noen aktiviteter du kan bruke for å jobbe med klassemiljøet i din klasse.

Oversikt over aktiviteter

 1. Bli kjent med ny klasse
 2. Nytt skoleår. Hva gleder og gruer du deg til?
 3. Forbedre klassemiljøet med elevmedvirkning
 4. Lag klasseregler
 5. Poll: Hvordan har vi det?
 6. Motvirk mobbing
 7. Andre ressurser

1. Bli kjent med ny klasse

En forutsetning for et godt klassemiljø er at elevene får sjansen til å bli kjent med hverandre i starten av året, bli trygge på hverandre, og få venner i klassen. Her finner du 19 bli kjent-leker du kan ta i bruk eller tilpasse til din klasse.

2. Nytt skoleår. Hva gleder og gruer du deg til?

Nytt skoleår fører med seg nye muligheter og utfordringer. Det kan være fint å starte året med å la elevene reflektere litt over hva de gleder og gruer seg til med året. Kanskje dukker det opp noe elementer det kan være relevant å jobbe videre med i forbindelse med klassemiljøet.

3. Forbedre klassemiljøet med elevmedvirkning

Å la elevene være med å bestemme hva slags klassemiljø de ønsker kan være svært virkningsfullt. Da oppleves det mer som klassemiljøet er noe de er med å skape - som de jo faktisk i høy grad er. Sett veldig gjerne av tid til dette på starten av året, f.eks. i løpet av klassens time, eller ved å sette opp en egen time for å la elevene jobbe med klassemiljø som tema.

Et godt opplegg lar elevene reflektere over hva klassemiljø er, hvordan de opplever at det er i dag, og hvordan de sammen kan bidra til å skape klassemiljøet de ønsker seg. For å være sikker på at alle deltar, også om man synes det er skummelt å delta i klassediskusjoner, kan man bruke et ferdig opplegg tilpasset dette.

4. Lag klasseregler

Gode klasseregler er et viktig fundament for et godt klassemiljø og læringsmiljø. Dette er viktig på alle klassetrinn, og hjelper elevene å vite hva de kan forvente av hverandre og av deg som lærer. Det er viktig at alle i klassen føler eierskap og forpliktelse til klassereglene. Den beste måten å oppnå det på er å la elevene lage klassereglene (med veiledning fra deg som lærer selvfølgelig).

Dette undervisningsopplegget er laget for at elevene først får reflektere rundt hvorfor klasseregler kan være lurt å ha. Deretter skal de reflektere over hva som er viktig for dem i klasserommet, før de sammen lager forslag til klasseregler. Klassen får stemme frem reglene som er viktige for dem, og resultatene kan brukes som utgangspunkt for å fastsette de endelige klassereglene. Et tips kan være å skrive klassereglene ut på en plakat som kan henges i klasserommet.

5. Poll: Hvordan har vi det?

Pass på at jobben dere har gjort med klassemiljø og klasseregler på starten av året ikke blir liggende i en skuff og glemt når hverdagen setter inn. En måte å unngå dette er å gjøre en jevnlig check-in/status på hvordan elevene opplever klassemiljøet.

Her finner du en enkel mal for sjekk-inn hvor elevene svarer på hvordan de synes klassemiljøet er fra 1 til 5 stjerner. Diskuter med klassen etterpå om de er fornøyde med resultatet, og hva som kan gjøres for at alle skal føle at de har det så bra som 5 stjerner.

Det kan være fint å bruke denne en gang i måneden. Da kan man også sammenligne utviklingen over tid, og se om klassemiljøet blir bedre ettersom man jobber med det.

6. Motvirk mobbing

Mobbing er svært ødeleggende for den eller de som blir utsatt for det, og fører også til et dårlig klasse- og psykososialt læringsmiljø. Det er viktig å jobbe forebyggende, og ta tak i mobbesituasjoner umiddelbart om de oppstår.

Dette opplegget kan brukes for å jobbe med mobbeproblematikk i klassen. Det kan brukes slik det er, eller tilpasses din situasjon. Hovedmålet er å la elevene reflektere over hva mobbing er, hva de selv kan gjøre om de ser eller opplever mobbing, og det legger opp til at elevene får stille spørsmålene de har om mobbing.

7. Andre ressurser

Det finnes mange gode undervisningsopplegg og program for å bidra til bedre klassemiljø. Her har du en oversikt over noen av disse.

 • MOT har flere programmer mot mobbing og for bedre klassemiljø for ungdomsskole og VGS.
 • NDLA har informasjon og opplegg knyttet til mobbing
 • Røde kors har et hefte med masse god undervisningsopplegg knyttet til klassemiljø
 • Determittvalg.no har flere programmer knyttet til sosial og emosjonell læring.